INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(verze účinná od 1. 11. 2023)

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení GDPR“) Vám timto poskytujeme informace vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů, které jste vyplnili do některého z online formulářů na internetových stránkách https://shifto.cz (dále jen „Web“), případně nám poskytli za stejným účelem jiným způsobem (dále jen „Osobní údaje“).

 1. Správce osobních údajů

  1. Správcem Osobních údajů bude provozovatel Webu společnost Shifto, s.r.o., se sídlem Doudova 545/9, Podolí, 147 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 172 43 238, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod zn. C 368808 (dále jen „Správce“).
  2. Správce lze kontaktovat jedním z následujících způsobů:
   • telefonicky na telefonním čísle +420 252 252 792,
   • elektronickou poštou na e-mailové adrese info@shifto.cz nebo
   • poštou na adrese Shifto, r. o., Voctářova 2436/3a, 180 00 Praha 8.
 2. Účely zpracování a právní základy pro zpracování

  1. Pokud jste Správci zaslali zprávu a poskytli Osobní údaje prostřednictvím vyplnění kontaktního formuláře nebo live chat nástroje dostupných na Webu, tak bude účelem zpracování těchto Osobních údajů pouze zpětné kontaktování Vaší osoby. Toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce spočívající v nabízení a poskytování služeb Správce (jedná se tedy o právní základ dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).
  2. Pokud jste Správci poskytli Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a datum narození prostřednictvím vyplnění registračního formuláře nebo při vytváření účtu v online registračním systému, tak bude Správce tyto Osobní údaje zpracovávat pro následující účely:
   1. poskytnut i služby, ke které směřuje Vaše registrace a rezervace – toto zpracování Osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou s Vámi Správce uzavírá (jedná se tedy o právní základ dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR),
   2. plnění účetních, daňových a podobných povinnost i Správce a dalších právních povinnosti dopadajících na podnikání Správce – toto zpracování Osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (jedná se tedy o právní základ dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR),
   3. přímý marketing (včetně zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů) – toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce spočívající v propagaci Správce a jeho podnikání a nabízení služeb Správce (jedná se tedy o právní základ dle čl. 6 1 písm. f) Nařízení GDPR),
   4. vyřízení Vaší případné reklamace nebo stižnosti, obrana v případném sporu s Vámi a vymáhání případného nároku vůči Vám – toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce spočívající v ochraně majetku a dobrého jména Správce (jedná se tedy o právní základ dle čl. 6 1 písm. f) Nařízení GDPR).
 3. Příjemci osobních údajů

  1. Osobní údaje bude Správce zpracovávat primárně vlastními pracovníky nebo zástupci, případně budou předány zpracovatelům Správce. V případě zpracování Osobních údajů pro účel uvedený v bodě 2 písm.
   1. výše budou některé Osobní údaje předány:
    • spolupracujícímu terapeutovi, s nímž si sjednáte konzultaci,
    • společnosti RVLT Digital r. o., Dům Radost - nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, IČO 07412649 a
    • společnosti Goto10 r. o., Mezibranská 1450/13, 110 00 Praha 1, IČO 24728705, DIČ 24728705
  2. Správce nebude nikdy předávat Osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii, Evropský hospodářský prostor, nebo mezinárodním organizacím.
 4. Doba uložení osobních údajů

  1. Doba, po kterou bude Správce uchovávat Osobní údaje, se odvíjí od účelu zpracování Osobních údajů.
  2. Pro účel uvedený v bodě 2.1 výše bude Správce Osobní údaje zpracovávat pouze po dobu, než se mu podaří Vás zpětně kontaktovat a kompletně s Vámi vše potřebné vyřešit.
  3. Pro účel uvedený v bodě 2.2 písm. a) výše bude Správce Osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smlouvy uzavřené s Vámi.
  4. Pro účel uvedený v bodě 2.2 písm. b) výše bude Správce Osobní údaje zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právního předpisy.
  5. Pro účel uvedený v bodě 2.2 písm. c) výše bude Správce Osobní údaje zpracovávat do okamžiku vznesení Vaší námitky proti tomuto zpracování (viz bod 5.6 výše), maximálně však do okamžiku, kdy přestane poskytovat své služby.
  6. Pro účel uvedený v bodě 2.2 písm. d) výše bude Správce Osobní údaje zpracovávat do uplynuti 5 let od ukončení smlouvy uzavřené s Vámi.
 5. Vaše práva

  1. Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.
  2. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních údajů.
  3. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.
  4. Pokud jste Správci poskytli Osobní údaje dle bodu 2.2 výše a Správce je zpracovává automatizovaně, máte právo od Správce získat Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat, aby Správce tyto Osobní údaje předal jinému subjektu.
  5. V případech zpracování Osobních údajů za účely uvedenými v bodech 2.1 a 2.2 písm. d) výše máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování. Správce pak nesmí Osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat, pokud Vám neprokáže závažné oprávněné důvody pro toto zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud tyto Osobní údaje nepotřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  6. V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 2.2 písm. c) výše máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování. Správce pak nesmí Osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat.
  7. Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě 2 výše.
  8. V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR, máte právo podat stižnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, uoou.cz.