Všeobecné OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetové aplikace „SHIFTO“

 1. Úvod
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují zejména práva a povinnosti smluvních stran smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), kde na jedné straně vystupuje společnost Shifto, s.r.o., IČO: 17243238, se sídlem Doudova 545/9, Podolí, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 368808, jako poskytovatel služeb (dále jen „Poskytovatel“) a na straně druhé vystupuje fyzická osoba (dále jen „Klient“ a Poskytovatel a Klient dále společně jen jako „Smluvní strany“), které Poskytovatel na základě Smlouvy a VOP poskytuje služby spočívající ve zprostředkování individuálních či skupinových online konzultací v oblasti zdraví a relaxace, zejména psychologického poradenství, diagnostiky, detoxikace, psychoterapeutické a adiktologické péče, poradenské a konzultační činnosti mezi Klientem a odborníkem z oblasti psychologického poradenství a terapie (dále jen „Konzultace“ a „Terapeut“) a doprovodné služby související se zprostředkováním Konzultací, jak je uvedeno níže v těchto VOP (dále jen „Služby“). Za účelem poskytování služeb Poskytovatel provozuje internetový portál dostupný na webové adrese (URL) www.shifto.cz (dále jen „Server“) sloužící mj. jako internetová aplikace zprostředkující online Konzultace.
  2. Tyto VOP vydává Poskytovatel v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a vztahují se na všechny smluvní vztahy dle čl. 1.1. a 1.3. těchto VOP, přičemž se stávají dnem uzavření Smlouvy nedílnou součástí každé Smlouvy uzavřené s jakýmkoliv Klientem a určují a doplňují některé části jejího obsahu, pokud není mezi Smluvními stranami ujednáno výslovně jinak. Odchylná ustanovení sjednaná Smluvními stranami ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
  3. Klient bere výslovně na vědomí, že Poskytovatel není osobou poskytující Konzultace a součástí výše popsaných Služeb poskytovaných Poskytovatelem tudíž není psychologické poradenství ani terapie. Konzultace jsou Klientům poskytovány výlučně jednotlivými Terapeuty na základě smlouvy o poskytování služeb psychologického poradenství a terapie uzavřených mezi Klientem a Terapeutem (dále jen „Poradenská smlouva“), jejíž obsah je určen těmito VOP a Objednávkou (viz níže).
  4. Poskytovatel ani Terapeut nejsou zdravotnickým zařízením a prostřednictvím Konzultací na Serveru není Klientům poskytována žádná forma zdravotních služeb nebo zdravotní péče ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění. Služby poskytnuté podle Smlouvy a VOP nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Poskytovatel ani Terapeut nepřejímají jakékoliv záruky ani odpovědnost za zdravotní stav Klienta.
  5. V případě, že Klientem je osoba mladší 18 let, Klient výslovně prohlašuje, že je srozuměn s rozsahem a povahou služeb poskytovaných Poskytovatelem a Terapeutem na základě Smlouvy a těchto VOP a chápe smysl a účel Služeb a Konzultací tak, jak jsou popsány níže v těchto VOP. Klient dále výslovně prohlašuje, že je způsobilý uzavřít Smlouvu a Poradenskou smlouvu, odebírat Služby a objednávat a účastnit se Konzultací a hradit za ně sjednanou cenu, tedy že je způsobilý k níže popsaným právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.
 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POSKYTOVATELE
  1. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou následující:

   Shifto, s.r.o.
   Voctářova 2436/3a
   180 00 Praha 8
   Telefonní kontakt: +420 252 252 792
   Emailová adresa: info@shifto.cz
   Webové stránky: www.shifto.cz

 3. REGISTRACE UŽIVATELE NA SERVER
  1. Za účelem poskytování Služeb pro zprostředkování online Konzultací je Klient povinen se registrovat na Serveru a na základě této registrace bude Klientovi zřízen jedinečný uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Smlouva mezi Klientem a Poskytovatelem vzniká okamžikem doručení oznámení na e-mail Klienta zadaný v rámci registrace Uživatelského účtu obsahujícího sdělení, že Uživatelský účet byl úspěšně registrován. Ze svého Uživatelského účtu může Klient následně objednávat a využívat Konzultací za podmínek Smlouvy a těchto VOP.
  2. Při registraci na Server je Klient povinen zadat správné a pravdivé údaje požadované Poskytovatelem a v případě jejich změny je pro účely řádného plnění závazků ze Smlouvy povinen je bez zbytečného odkladu aktualizovat. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel neumožňuje registraci a zřízení Uživatelského účtu osobám mladším 13 let, tedy osobám, které v době registrace na Serveru nedovršily 13 let věku.
  3. Klient odpovídá za správnost a úplnost údajů, které o sobě Poskytovateli sdělí. Poskytovatel zároveň neodpovídá za případnou újmu vzniklou Klientovi v souvislosti s uvedením nesprávných nebo nepravdivých údajů a informací či v souvislosti s neprovedením jejich včasné aktualizace.
  4. Každý Uživatelský účet je zabezpečen unikátní kombinací uživatelského jména (ve formě e-mailu Klienta) a hesla, které si Klient zvolí. Klient je povinen zachovávat ohledně těchto přístupových údajů mlčenlivost a není oprávněn umožnit využívání svého Uživatelského účtu třetím osobám. Každý Klient je oprávněn zřídit si a využívat pouze jeden Uživatelský účet.
  5. Poskytovatel neodpovídá za újmu vzniklou Klientovi v souvislosti se zpřístupněním unikátních přístupových údajů třetí osobě Klientem.
  6. Registrace každého Uživatelského účtu se ověřuje (potvrzuje) formou automaticky generované e-mailové zprávy zaslané Poskytovatelem na e-mailovou adresu uvedenou Klientem obsahující odkaz, jehož kliknutím bude registrace dokončena. Bez tohoto potvrzení nebude Uživatelský účet považován za zprovozněný a funkční.
  7. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech nepovolit registraci zájemci o ni, případně z důvodů závažného porušení Smlouvy nebo těchto VOP kdykoliv zrušit stávající Uživatelský účet Klienta nebo omezit jeho přístup na Server. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo Uživatelský účet zrušit v případě, že se do tohoto účtu Klient nepřihlásí alespoň 24 po sobě jdoucích měsíců.
  8. Klient je oprávněn kdykoliv požádat Poskytovatele o zrušení svého Uživatelského účtu. Poskytovatel je povinen vyhovět takové žádosti do 30 dnů ode dne doručení žádosti Poskytovateli. Žádost o zrušení Uživatelského účtu Klient adresuje písemně na e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou v čl. 2.1. těchto VOP či elektronicky prostřednictvím Serveru po přihlášení ke svému Uživatelskému účtu na Serveru.
  9. Okamžikem zrušení Uživatelského účtu (viz výše) dochází automaticky k ukončení Smlouvy, není-li mezi Smluvními stranami ujednáno jinak.
  10. Poskytovatel si s ohledem na nutnost pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení vyhrazuje právo na nezbytně nutnou dobu přerušit poskytování služeb Serveru, a to po včasném předchozím informování registrovaných Klientů.
 4. OBJEDNÁVKA KONZULTACE A VZNIK PORADENSKÉ SMLOUVY
  1. Klient objednává jednotlivé Konzultace či jejich balíčky prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na Serveru po jeho přihlášení do Uživatelského účtu v rámci uživatelského rozhraní (dále jen „Objednávka“).
  2. Webové rozhraní Serveru Poskytovatele obsahuje informace o podmínkách a formě Konzultací, a to včetně uvedení cen za Konzultace poskytované jednotlivými Terapeuty či jejich balíčky a včetně informací o způsobu realizace Konzultací a specificích jednotlivých služeb souvisejících s Konzultací.
  3. Klient má možnost zvolit si Konzultaci u libovolného Terapeuta z nabídky Terapeutů dostupné na Serveru, kde jsou uvedeny zejm. cena za Konzultaci, doba trvání Konzultace a volné termíny Konzultací jednotlivých Terapeutů. Před potvrzením a odesláním objednávkového formuláře je Klientovi umožněno zkontrolovat rozsah jednotlivých objednávaných služeb, které jsou předmětem Objednávky, a jejich celkovou cenu. Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
  4. Potvrzením a odesláním objednávkového formuláře Klient vyjadřuje souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Poradenské smlouvy. Poskytovatel obratem oznámí přijetí Objednávky (objednávkového formuláře) ze strany Klienta oznámením prostřednictvím jeho uživatelského rozhraní. Oznámení o přijetí Objednávky podle předchozí věty se nepovažuje za potvrzení Objednávky Poskytovatelem.
  5. Objednávka se považuje za potvrzenou Poskytovatelem okamžikem doručení výslovného potvrzení Objednávky obsahujícím potvrzení o úhradě ceny za Konzultaci prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Poskytovatelem na e-mailovou adresu Klienta uvedenou v jeho Uživatelském účtu či na jinou e-mailovou adresu uvedenou Klientem v jeho Objednávce. Okamžikem doručení potvrzení Objednávky prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Poskytovatelem ve smyslu předchozí věty dojde k uzavření Poradenské smlouvy mezi Klientem a Terapeutem.
  6. Obsahem Poradenské smlouvy je na straně jedné závazek Terapeuta poskytnout Klientovi v rozsahu Objednávky služby spočívající v poradenské a terapeutické činnosti (Konzultace) a na straně druhé závazek Klienta uhradit za tyto služby Terapeutovi sjednanou cenu, přičemž obsah Poradenské smlouvy je konkrétně vymezen Objednávkou a těmito VOP. Poradenská smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku řádného ukončení Konzultace, v jejímž rámci bude Klientovi poskytnuta Konzultace v rozsahu dle Objednávky Klienta.
  7. Veškeré informace, které v průběhu Konzultace sdělí Klient Terapeutovi, budou považovány za přísně důvěrné a Terapeut nebude oprávněn bez výslovného souhlasu Klienta tyto informace sdělovat třetím osobám, s výjimkou dodržení povinností plynoucích Terapeutovi z obecně závazných právních předpisů. Za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb a se souhlasem Klienta je Terapeut oprávněn konzultovat obsah Konzultací s dalšími odborníky z oblasti psychologického poradenství a terapie.
  8. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (rozsah služeb, výše ceny za Konzultace, konkrétní termín Konzultace) požádat Klienta o dodatečné potvrzení Objednávky (například e-mailem, písemně či telefonicky).
  9. Prostřednictvím Serveru lze zakoupit poukázku na čerpání Konzultací, a to v částce 500 Kč, 1 000 Kč nebo 2 000 Kč (dále jen „Voucher“). Z kupní smlouvy týkající se nákupu Voucheru má Klient stejná práva a povinnosti jako v případě Poradenské smlouvy dle těchto VOP. Platnost Voucherů je 6 měsíců ode dne jejich vystavení. V případě, že Voucher není uplatněn v době jeho platnosti, pak se má za to, že byl uplatněn a uhrazená částka propadá jako paušalizovaná náhrada Poskytovateli za poskytované Služby a související činnosti.
 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Klient si může zvolit jeden z následujících způsobů úhrady ceny za Konzultaci:

   1. bezhotovostně prostřednictvím zabezpečeného platebního portálu, který platby pro Poskytovatele zprostředkovává, a/nebo
   2. uplatněním Voucheru (pokud objednávka Konzultace tuto možnost připouští).
  2. Výše ceny za Konzultaci či jejich balíčky je uvedena v ceníku zveřejněném Poskytovatelem na Serveru u profilů jednotlivých Terapeutů a zobrazena v rámci vyplňování objednávkového formuláře. Cena za Konzultaci je Poskytovatelem zveřejněna vždy jako celková částka včetně všech daní (zejm. daně z přidané hodnoty) a poplatků.
  3. Při objednání Služeb Klientem platí za smluvenou cenu za Konzultaci uvedená na Serveru a zobrazená v objednávkovém formuláři v okamžiku odeslání objednávkového formuláře Klientem ve smyslu odst. 4.4. těchto VOP. V případě rozporu mezi cenou uveřejněnou na Serveru a tou zobrazenou v objednávkovém formuláři se za smluvenou považuje cena zobrazená v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávkového formuláře vyjadřuje Klient souhlas s výší ceny za Konzultaci.
  4. V případě, že Klient pro úhradu ceny za Konzultaci ve smyslu článku 5.1. těchto VOP zvolí bezhotovostní převod prostřednictvím zabezpečeného platebního portálu, bude Klient okamžitě po potvrzení a odeslání objednávkového formuláře postupem podle čl. 4.4. těchto VOP přesměrován na zabezpečené webové rozhraní platebního portálu, který platby zprostředkovává, kde Klient provede platbu podle pokynů provozovatele platebního portálu.
  5. Bezprostředně po uhrazení ceny za Konzultaci potvrdí Poskytovatel Klientovi platnost rezervovaného termínu Konzultace prostřednictvím jeho kontaktní e-mailové adresy. Závazek Klienta uhradit cenu za Konzultaci je splněn připsáním příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.
  6. Klient bere na vědomí, že Terapeut je oprávněn nezahájit poskytování Konzultace, případně v poskytování Konzultace nepokračovat, dokud nedojde k úplné a řádné úhradě ceny za Konzultaci ve smyslu předchozího článku těchto VOP.
  7. Klient bere dále na vědomí, že v ceně za Konzultaci nejsou zahrnuty náklady na připojení k síti internet a na zajištění Klientova přístupu na Server včetně nákladů vzniklých na pořízení a použití hardware a software komunikačních prostředků na dálku v rámci uzavření Smlouvy a v rámci poskytování jednotlivých Konzultacích; tyto náklady si hradí výlučně Klient sám.
  8. Daňový doklad – fakturu za provedení platby za Konzultaci zašle Klientovi Poskytovatel, přičemž tato faktura bude vystavena na jméno a účet Terapeuta jakožto poskytovatele služeb dle Poradenské smlouvy. Daňový doklad zašle Poskytovatel Klientovi po uhrazení ceny za Konzultaci v elektronické podobě na e-mail Klienta uvedený v jeho Uživatelském účtu.
  9. Daňový doklad – fakturu za koupi Voucheru zašle Klientovi Poskytovatel, přičemž tato faktura bude vystavena na jméno a účet Poskytovatele. Daňový doklad zašle Poskytovatel Klientovi v elektronické podobě na e-mail Klienta uvedený v jeho Uživatelském účtu. To neplatí v případech, kdy Voucher zakoupí pro Klienta třetí osoba, v takovém případě bude účetní doklad za koupi Voucheru zaslána třetí osobě.
  10. Potvrzení o provedení platby a rezervace Konzultace prostřednictvím Voucheru bude zasláno na e-mailový účet Klienta uvedený v jeho Uživatelském účtu.
 6. PODMÍNKY A PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ
  1. Účelem Konzultací je zlepšení zdravotního a psychického stavu Klienta a rozvoj osobnosti Klienta. Klient výslovně prohlašuje, že si je vědom toho, že výsledky Konzultace závisí především na vůli Klienta nezbytné ke zlepšení zdravotního a psychického stavu Klienta a k rozvoji jeho osobnosti. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel ani Terapeut nejsou odpovědní za výsledek Konzultace, pouze za řádné poskytnutí služeb s odbornou péčí.
  2. Poskytovatel zajišťuje online Konzultace prostřednictvím audiovizuální online komunikační platformy Shifto Konzultace bude poskytována ve formě zvukově obrazové (video).
  3. Klient se zavazuje, že bude dodržovat veškeré podmínky a zásady konkrétní online komunikační platformy, kterou pro uskutečnění Konzultace Poskytovatel zvolí, případně na níž se Smluvní strany dohodnou. Za jakékoliv porušení těchto podmínek a zásad ze strany Klienta a s tím související následky je odpovědný výlučně Klient.
  4. Klient je nad rámec obecných podmínek a zásad konkrétní online komunikační platformy povinen dodržovat při Konzultaci následující pravidla:
   1. zdržet se vulgarit, nenávistného vyjadřování a osočování jiných kvůli jejich názorům či z jiných důvodů;
   2. nešířit v rámci Konzultací obsah, který by mohl být považován za urážlivý, hanlivý, obscénní, podvodný, obtěžující nebo nenávistný;
   3. zdržet se konzumace alkoholických nápojů či jiných omamných látek;
   4. nebýt v průběhu Konzultace viditelně pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek;
   5. dbát organizačních pokynů Terapeuta vedoucího Konzultaci.
  5. V případě porušení jakýchkoliv povinností Klienta uvedených v čl. 6.4. těchto VOP je Terapeut oprávněn Konzultaci okamžitě ukončit; v takovém případě nenáleží Klientovi jakákoliv (ani poměrná) náhrada ceny za nevyčerpaný čas Konzultace ani náhradní termín Konzultace. V případě opakovaných porušení povinností Klienta ve smyslu předchozí věty je dále Poskytovatel oprávněn ukončit účast Klienta na Serveru a vymazat jeho Uživatelský účet.
  6. V případě závažných přetrvávajících technických závad, které znemožňují efektivní vedení či dokončení Konzultace v rámci online komunikační platformy (např. nefunkční video Klienta nebo Terapeuta, závažné poruchy internetového připojení a s tím související trvající narušení online komunikace), Terapeut ve zbývajícím rozsahu Konzultace poskytne Klientovi služby prostřednictvím telefonického hovoru na telefonní číslo Klienta, které mu Klient sdělí. V takovém případě nemá Klient nárok na náhradu ceny za Konzultaci či její poměrné části.
  7. Pokud z důvodu na straně Poskytovatele nebo Terapeuta nedojde k realizaci Konzultace v termínu a rozsahu stanoveném v Objednávce, má Klient právo požadovat (i) náhradní termín Konzultace v rozsahu a za podmínek sjednaných v Objednávce, a to bez jakýchkoliv dodatečných poplatků či nákladů, nebo (ii) vrácení plné částky jím uhrazené ceny za zrušenou Konzultaci zpět na účet, z něhož byla předmětná částka uhrazena. V případě úhrady objednávky Voucherem, má Klient právo stejný Voucher, jež byl použit na zrušenou Konzultaci, použít na objednávku nové Konzultace ve stejné hodnotě.
  8. Pokud z důvodu na straně Klienta nedojde k realizaci Konzultace v termínu a rozsahu stanoveném v Objednávce (příp. pokud se Klient na Konzultaci nebo jakoukoliv její část z jakéhokoliv důvodu nedostaví), nemá Klient právo na vrácení ceny za Konzultaci či jakékoliv její části; tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.9. těchto VOP. Za důvody přičitatelné Poskytovateli nebo Terapeutovi v souvislosti s nerealizací Konzultace ve smyslu tohoto článku se nepovažují technické problémy podle čl. 6.6. těchto VOP.
  9. Klient je oprávněn nejpozději 24 hodin před plánovaným započetím Konzultace bezplatně Konzultaci zrušit prostřednictvím Uživatelského účtu. V případě, že platba za Konzultaci byla provedena bezhotovostně prostřednictvím zabezpečeného platebního portálu, je třeba žádost o zrušení současně uplatnit elektronicky na email: info@shifto.cz a v takovém případě bude Klientovi umožněno zvolit si jiný termín Konzultace. V případě, že platba za Konzultaci byla provedena prostřednictvím Voucheru, je třeba žádost o zrušení současně uplatnit elektronicky na email: info@shifto.cz a v takovém případě bude Klientovi umožněno zvolit si jiný termín Konzultace – takovýto postup lze uplatnit pouze po dobu platnosti Voucheru.
  10. V případě, že Klient Konzultaci zruší méně než 24 hodin před plánovaným započetím Konzultace, nemá Klient nárok na náhradu již zaplacené ceny za Konzultaci či jakékoliv její části (ať prostřednictvím bezhotovostní platby či uplatněním Voucheru).
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Poskytovatel jako zprostředkovatel Konzultací a provozovatel Serveru neodpovídá za obsah nebo odbornou kvalitu Konzultací ani za jejich řádné poskytnutí. Poskytovatel dále neodpovídá za jednání Terapeuta ani za jím zveřejněný obsah na Serveru, přičemž výlučně Terapeut odpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou Klientovi v důsledku Konzultace. V případě neposkytnutí Konzultace z důvodů na straně Poskytovatele nebo Terapeuta má Klient práva uvedená v čl. 6.7. těchto VOP.
  3. Poskytovatel dále neodpovídá za kvalitu služeb poskytovaných Klientovi třetími osobami odlišnými od Poskytovatele nebo Terapeuta, zejm. souvisejících s funkčností a kvalitou internetového připojení Klienta. Poskytovatel dále neodpovídá za újmu způsobenou výpadkem poskytování Služeb způsobeným třetími osobami nebo v důsledku působení vyšší moci.
  4. Práva z vadného plnění uplatňuje Klient vždy u Poskytovatele, a to buď písemně v listinné podobě, nebo elektronicky na e-mailové adrese Poskytovatele uvedené v čl. 2.1. těchto VOP. Klient bude o průběhu a vyřízení uplatnění jeho práva z vadného plnění informován prostřednictvím e-mailového účtu, který uvedl jako kontaktní v rámci svého Uživatelského účtu.
 8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Klient má ve smyslu § 1829 odst. 1 právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí Klient Poskytovateli odeslat nejpozději poslední den lhůty uvedené v předchozí větě. Odstoupení od Smlouvy může Klient rovněž zasílat na e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou v čl. 2.1. těchto VOP.
  2. Pro odstoupení od Smlouvy může Klient využít vzorový formulář Poskytovatele pro odstoupení od smlouvy tvořící Přílohu č. 1 těchto VOP.
  3. Klient výslovně souhlasí a žádá Poskytovatele, aby zahájil poskytování služeb spočívajících ve zřízení Uživatelského účtu Klienta ihned po jeho registraci na Serveru, tedy i před vypršením lhůty 14 dní od založení Uživatelského účtu Klienta na Serveru podle ustanovení těchto VOP. Klient dále výslovně souhlasí a žádá Poskytovatele, aby zprostředkoval Konzultace a Terapeuta, aby Konzultace poskytoval i v případě, že toto plnění nastane kdykoliv před uplynutím lhůty 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, pokud tak je uvedeno v Objednávce.
  4. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že právo na odstoupení od smlouvy se ve smyslu § 1837 písm. a) Občanského zákoníku nevztahuje na Konzultace již poskytnuté Terapeutem v průběhu 14 dnů od uzavření Smlouvy.
 9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
  1. Poskytovatel není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  2. Vyřizování stížností Klienta jako spotřebitele zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v čl. 2.1. těchto VOP. Informaci o vyřízení stížnosti Klienta předá Poskytovatel způsobem zvoleným Klientem, jinak na e-mail Klienta.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mailová adresa: adr@coi.cz.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  5. Poskytovatel i Terapeut jsou oprávněni k poskytování Služeb, resp. Konzultací, a tedy i k uzavření Smlouvy, resp. Poradenské smlouvy, na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Klient tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  7. Klientovi může být pro účely Smlouvy a těchto VOP doručováno na jeho e-mailovou adresu uvedenou v rámci Uživatelského účtu, pakliže Klient výslovně nevyžaduje jiný způsob doručování.
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. V souvislosti s plněním podle Smlouvy bude docházet ze strany Poskytovatele ke zpracování osobních údajů Klienta, které jsou Klientem poskytnuty za účelem uzavření Smlouvy nebo jakkoliv jinak během trvání vztahu založeného Smlouvou (dále jen „Osobní údaje“). Pro vyloučení pochybností, Poskytovatel bude zpracovávat Osobní údaje Klienta poskytnuté mu v souvislosti s odběrem Služeb, tedy zejména se zřízením Uživatelského účtu, realizací Objednávek apod.
  2. V souvislosti s plněním podle Poradenské smlouvy bude docházet ze strany Terapeuta ke zpracování Osobních údajů Klienta, které jsou Klientem poskytnuty za účelem uzavření Poradenské smlouvy nebo jakkoliv jinak během trvání vztahu založeného Poradenskou smlouvou. Pro vyloučení pochybností, Terapeut bude zpracovávat Osobní údaje Klienta poskytnuté mu v souvislosti s poskytováním Konzultací.
  3. Poskytovatel a Terapeut jsou správci osobních údajů (dále jen „Správce“) v rozsahu čl. 10.1. a 10.2. těchto VOP. Poskytovatele lze v souvislosti se zpracováním Osobních údajů kontaktovat na e-mailové adrese a telefonním čísle uvedených v čl. 2.1. těchto VOP. Terapeuta lze v souvislosti se zpracováním Osobních údajů kontaktovat prostřednictvím Poskytovatele na e-mailové adrese uvedené v čl. 2.1. těchto VOP.
  4. Základní účel zpracování Osobních údajů je definován předmětem Smlouvy a Poradenské smlouvy, zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné zejména pro splnění Smlouvy a Poradenské smlouvy. V souvislosti s předmětem těchto smluv má Správce dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy. Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování Osobních údajů.
  5. Některé Osobní údaje bude Poskytovatel jakožto Správce zpracovávat i za účelem nabízení dalších svých služeb či produktů formou přímého marketingu, což je oprávněným zájmem Správce.
  6. Po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou a Poradenskou smlouvou bude Správce některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti. Toto zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje.
  7. Osobní údaje bude po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou a Poradenskou smlouvou Správce zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu s Klientem a za účelem vymáhání případného nároku Poskytovatele nebo Terapeuta vůči Klientovi. Jedná se o oprávněný zájem Správce.
  8. Osobní údaje Správce nebude předávat dalším subjektům.
  9. Osobní údaje bude mít Správce uloženy po dobu trvání Smlouvy a Poradenské smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu bude mít Správce Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.
  10. Subjekty údajů (tzn. fyzické osoby, k nimž se Osobní údaje vztahují) mají právo požadovat od Správce přístup k jejich Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda jejich Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k jejich Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále mají právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.
  11. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a zároveň není splněna některé z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo na výmaz jejich Osobních údajů.
  12. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo na omezení zpracování jejich Osobních údajů.
  13. V případech zpracování Osobních údajů za účely uvedenými v čl. 10.7. těchto VOP mají subjekty údajů právo vznést námitku proti zpracování jejich Osobních údajů. V takovém případě bude povinností Správce prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebude dále Osobní údaje zpracovávat.
  14. V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v čl. 10.5. těchto VOP mají subjekty údajů právo vznést námitku proti tomuto zpracování jejich Osobních údajů. V takovém případě nebude již jejich Osobní údaje pro tento účel Správce dále zpracovávat.
  15. Veškerá zde uvedená práva může subjekt údajů uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce.
  16. V případě, že se bude subjekt údajů domnívat, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.
  17. Další podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů Poskytovatelem jsou dostupné na následující webové adrese: www.shifto.cz.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, zejména (nikoliv však výlučně) v souvislosti se změnou související legislativy, technickou změnou související s poskytováním Služeb nebo v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů Poskytovatele. Změnou VOP však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění VOP. Poskytovatel je povinen oznámit změnu VOP Klientům alespoň 7 dní před účinností této změny. Klient je oprávněn odmítnout změnu VOP sdělením Poskytovateli písemně na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou v článku 2.1. těchto VOP a požádat o zrušení svého Uživatelského účtu ke dni účinnosti změny VOP. V případě, že Klient ve lhůtě do dne účinnosti nového znění VOP neoznámí Poskytovateli, že odmítá změnu VOP, má se za to, že změnu VOP akceptoval.
  2. Vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP se řídí právním řádem České republiky. Obsahuje-li vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se takový vztah rovněž právním řádem České republiky. Tím není Klient jako spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  3. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  4. K řešení sporů mezi Smluvními stranami (mimo případy uvedené v čl. 9.3. a 9.4. těchto VOP) jsou příslušné obecné soudy České republiky.
  5. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  6. Smlouva včetně VOP je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  7. Přílohu č. 1 těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  8. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.11.2023.

Shifto, s.r.o.