Všeobecné obchodní podmínky pro vouchery

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ či „VOP“) prodávajícího - Shifto, s.r.o., IČO: 17243238, se sídlem Doudova 545/9, Podolí, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 368808 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.shifto.cz (dále jen „webová stránka“).
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. V takovém případě mají odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO
  1. Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

   Shifto, s.r.o., Voctářova 2436/3a, 180 00 Praha 8
   Telefonní kontakt: +420 252 252 792
   Emailová adresa: info@shifto.cz

 3. WEBOVÉ STRÁNKY
  1. Na základě vyplnění registračních údajů kupujícího provedeného na webové stránce si může kupující koupit poukázku na čerpání online konzultací v oblasti psychologického poradenství mezi klientem a odborníkem z oblasti psychologického poradenství a terapie (dále také jen „Voucher“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání Voucheru bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při objednávání Voucheru je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání Voucheru jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Webové rozhraní obchodu nabízí ke koupi Vouchery v částce 500 Kč, 1.000 Kč nebo 2.000 Kč. Ceny nabízeného zboží jsou konečné. Prodávající je plátcem DPH. Nabídka prodeje Voucheru a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Pro objednání Voucheru vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • Kupujícím, tedy jméno a příjmení, kontaktní údaje (e-mail a telefon);
   • objednávaném Voucheru;
   • způsobu úhrady kupní ceny Voucheru;
    (dále společně jen jako „objednávka“).
  3. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu elektronickou poštou potvrzení o přijetí objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Voucherů) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  5. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena akceptací objednávky, jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 5. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Cenu Voucheru uhradí kupující bezhotovostně prostřednictvím zabezpečeného platebního portálu, který platby pro prodávajícího zprostředkovává. Kupující bude okamžitě po potvrzení a odeslání objednávkového formuláře postupem podle čl. 4.3. těchto VOP přesměrován na zabezpečené webové rozhraní platebního portálu, který platby zprostředkovává, kde kupující provede platbu podle pokynů provozovatele platebního portálu.
  2. Výše ceny za Voucher je uvedena v ceníku zveřejněném prodávajícím na webových stránkách a zobrazena v rámci vyplňování objednávkového formuláře. Cena za Voucher je prodávajícím zveřejněna vždy jako celková částka včetně všech daní (zejm. daně z přidané hodnoty) a poplatků.
  3. Při objednání Voucheru platí za smluvenou cena za zboží uvedená na webových stránkách a zobrazená v objednávkovém formuláři v okamžiku odeslání objednávkového formuláře kupujícím ve smyslu odst. 4.3. těchto VOP. V případě rozporu mezi cenou uveřejněnou na webových stránkách a tou zobrazenou v objednávkovém formuláři se za smluvenou považuje cena zobrazená v objednávkovém formuláři.
  4. Bezprostředně po uhrazení ceny za Voucher prodávající zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce Voucher ve formátu PDF. Závazek kupujícího uhradit cenu za zboží je splněn připsáním příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
  5. Daňový doklad – fakturu za Voucher zašle kupujícímu prodávající v elektronické podobě na e-mail kupujícího uvedený v objednávce.
 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující vždy u prodávajícího, a to buď písemně v listinné podobě, nebo elektronicky na e-mailové adrese prodávajícího uvedené v čl. 2.1. těchto VOP. Kupující bude o průběhu a vyřízení uplatnění jeho práva z vadného plnění informován prostřednictvím e-mailového účtu, který uvedl jako kontaktní v rámci objednávky.
 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Kupující má ve smyslu § 1829 odst. 1 právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí kupující prodávajícímu odeslat nejpozději poslední den lhůty uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může kupující rovněž zasílat na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v čl. 2.1. těchto VOP.
  2. Pro odstoupení od Smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy tvořící Přílohu č. 1 těchto VOP.
  3. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že právo na odstoupení od smlouvy se ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku nevztahuje na Voucher, tj. zboží v digitální podobě dodané a využité prodávajícím v průběhu 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
  1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  2. Vyřizování stížností kupujícího jako spotřebitele zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v čl. 2.1. těchto VOP. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího předá prodávající způsobem zvoleným kupujícím, jinak na e-mail kupujícího uvedený v uživatelském účtu.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mailová adresa: adr@coi.cz.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  7. Kupující může být pro účely smlouvy a těchto VOP doručováno na jeho e-mailovou adresu uvedenou v rámci uživatelského účtu, pakliže kupující výslovně nevyžaduje jiný způsob doručování.
  8. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít nabízené zboží nebo programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  9. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. V souvislosti s plněním podle smlouvy bude docházet ze strany prodávajícího ke zpracování osobních údajů kupujícího, které jsou kupujícím poskytnuty za účelem uzavření kupní smlouvy nebo jakkoliv jinak během trvání vztahu založeného kupní smlouvou (dále jen „Osobní údaje“). Pro vyloučení pochybností, prodávající bude zpracovávat Osobní údaje kupujícím poskytnuté mu v souvislosti s prodejem Voucherem, tedy zejména s realizací objednávek apod.
  2. Prodávající je správcem osobních údajů (dále jen „správce“) v rozsahu čl. 9.1. těchto VOP. Prodávajícího lze v souvislosti se zpracováním Osobních údajů kontaktovat na e-mailové adrese a telefonním čísle uvedených v čl. 2.1. těchto VOP.
  3. Základní účel zpracování Osobních údajů je definován předmětem kupní smlouvy, zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné zejména pro splnění kupní smlouvy. V souvislosti s předmětem těchto smluv má správce dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy. Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování Osobních údajů.
  4. Některé Osobní údaje bude prodávající jakožto správce zpracovávat i za účelem nabízení dalších svých služeb či produktů formou přímého marketingu, což je oprávněným zájmem správce.
  5. Po ukončení smluvního vztahu založeného kupní smlouvou bude správce některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti. Toto zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
  6. Osobní údaje bude po ukončení smluvního vztahu založeného kupní smlouvou správce zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu s kupujícím. Jedná se o oprávněný zájem správce.
  7. Osobní údaje Správce nebude předávat dalším subjektům. Osobní údaje bude mít správce uloženy po dobu trvání kupní smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu bude mít správce Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.
  8. Subjekty údajů (tzn. fyzické osoby, k nimž se Osobní údaje vztahují) mají právo požadovat od správce přístup k jejich Osobním údajům, tzn. právo získat od správce potvrzení, zda jejich Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k jejich Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále mají právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.
  9. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a zároveň není splněna některé z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo na výmaz jejich Osobních údajů.
  10. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo na omezení zpracování jejich Osobních údajů.
  11. V případech zpracování Osobních údajů za účely uvedenými v čl. 9.6. těchto VOP mají subjekty údajů právo vznést námitku proti zpracování jejich Osobních údajů. V takovém případě bude povinností správce prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebude dále Osobní údaje zpracovávat.
  12. V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v čl. 9.4. těchto VOP mají subjekty údajů právo vznést námitku proti tomuto zpracování jejich Osobních údajů. V takovém případě nebude již jejich Osobní údaje pro tento účel správce dále zpracovávat.
  13. Veškerá zde uvedená práva může subjekt údajů uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na správce.
  14. V případě, že se bude subjekt údajů domnívat, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, zejména (nikoliv však výlučně) v souvislosti se změnou související legislativy, technickou změnou související s prodejem zboží nebo v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů prodávajícího. Změnou VOP však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění VOP. Prodávající je povinen oznámit změnu VOP kupujícím alespoň 7 dní před účinností této změny. Kupující je oprávněn odmítnout změnu VOP sdělením prodávajícímu písemně na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v článku 2.1. těchto VOP a požádat o zrušení svého uživatelského účtu ke dni účinnosti změny VOP. V případě, že kupující ve lhůtě do dne účinnosti nového znění VOP neoznámí prodávajícímu, že odmítá změnu VOP, má se za to, že změnu VOP akceptoval.
  2. Vztah založený kupní smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP se řídí právním řádem České republiky. Obsahuje-li vztah založený kupní smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se takový vztah rovněž právním řádem České republiky. Tím není kupující jako spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  3. K řešení sporů mezi smluvními stranami (mimo případy uvedené v čl. 8.3. a 8.4. těchto VOP) jsou příslušné obecné soudy České republiky.
  4. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
  6. Přílohu č. 1 těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  7. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.11.2023.

Shifto, s.r.o.